ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

Στην Δικλίς Μεσίτες Ασφαλίσεων καθημερινός μας στόχος είναι η συνεχής
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε τους πελάτες μας στις περιπτώσεις που θεωρούν
ότι δεν είναι ευχαριστημένοι, ή έχουν κάποιο παράπονο να επικοινωνούν
εγγράφως μαζί μας.
Η διαδικασία αυτή μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίζουμε έγκαιρα τυχόν
αδυναμίες μας και να βελτιωνόμαστε άμεσα.
Είναι ιερή υποχρέωση και δέσμευση εκ μέρους μας να καταβάλλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια, για την άμεση, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση των
αιτιάσεων που θα μας γνωστοποιήσετε. Με αυτό τον γνώμονα θα
διαχειριζόμαστε κάθε αιτίαση ξεχωριστά με σκοπό την διερεύνηση και επίλυση
κάθε προβλήματος.
Σε ότι αφορά την διαχείριση των αιτιάσεων των πελατών μας, η Εταιρία μας
προς διευκόλυνσή σας τηρεί την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία ενώ
για ότι δεν αναφέρεται, ισχύει και εφαρμόζεται η ΕΠΑΘ 122/15-12-2014 (ΦΕΚ
3533/30-12-2014).
Για να έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε τις αιτιάσεις οποιουδήποτε
περιστατικού, σας παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσετε οπωσδήποτε
για τα κάτωθι στοιχεία:
Αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Αριθμό φακέλου της ζημίας (όπου υπάρχει).
Πλήρη περιγραφή των παραπόνων αιτίασης.
Στοιχεία επικοινωνίας σας.
Τρόπο που επιθυμείτε να λάβετε το αποδεικτικό παραλαβής που βεβαιώνει
την λήψη των αιτιάσεων.
Σαν “αιτίαση” νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των
υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, όπως αυτές προσδιορίζονται
στο άρθρο 2 παρ. 3 και 7 του Π.Δ. 190/2006.
Η έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή
αιτήσεις αποζημίωσης ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή
διευκρινήσεων.

Σαν “αιτιώμενος” νοείται το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχον τις
προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό
διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως είναι ο
αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος της αποζημίωσης ή και ο
ζημιωθείς τρίτος.

Για να γίνει δυνατή η επεξεργασία των αιτιάσεων είναι απολύτως απαραίτητο
να είναι στη διάθεσή μας η πλήρης περιγραφή των παραπόνων της αιτίασης,
το αίτημα του αιτιώμενου προς αποκατάσταση του προκύψαντος ζητήματος,
τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας του αιτιώμενου, με ποιον τρόπο επιθυμεί ο
αιτιώμενος να λάβει το αποδεικτικό παραλαβής που βεβαιώνει την λήψη των
αιτιάσεων.
Για την υποβολή της αιτίασης υπάρχει ειδική φόρμα προς συμπλήρωση τόσο
σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας μας, όσο και στο  τέλος της
παρούσας σελίδας .
Η αιτίαση μπορεί να αποσταλεί με φαξ στο +30 2731083075, με email
στο  fotopoulos@diklis.gr και info@diklis.gr , ταχυδρομικώς ή με παράδοση
στα γραφεία της Εταιρίας μας  Λυκούργου 62, Σπάρτη, ΤΚ 23100.
Με την παραλαβή από την Εταιρία μας του εγγράφου που περιέχει την
αιτίαση και η οποία θα περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται
ανωτέρω, ο αιτιώμενος θα λαμβάνει σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της
αιτίασης έντυπα ή ηλεκτρονικά κατά την επιλογή του, όπου θα
γνωστοποιούνται στον αιτιώμενο τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου
προσώπου για το χειρισμό και την διερεύνηση της αιτίασης, τυχόν ενημέρωση
ως προς τις περαιτέρω πληροφορίες που είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο
αιτιώμενος για την διερεύνηση της αιτίασης, ή τυχόν έγγραφα που είναι
απαραίτητο να προσκομίσει ο αιτιώμενος για την διερεύνηση της αιτίασης,
αντίγραφα των οποίων είναι στην διάθεσή του και τηρούνται στον αντίστοιχο
φάκελο αιτιάσεων.
Εντός προθεσμίας τριάντα ( 30 ) ημερών και πάντως όχι περισσότερες από
πενήντα ( 50 ) ημέρες, προθεσμία η οποία αρχίζει από την ημερομηνία
υποβολής του εγγράφου αιτίασης, θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της
αιτίασης του αιτιώμενου και θα έχει απαντηθεί εγγράφως.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό για οποιοδήποτε λόγο να σταλεί
έγγραφη απάντηση προς τον αιτιώμενο, αυτό θα του γνωστοποιείται
εγγράφως και θα ενημερώνεται για τον πιθανολογούμενο χρόνο
ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασής του.

Ο αιτιώμενος θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο διαχείρισης αιτιάσεων για την
πορεία της διερεύνησής της.
Εφιστάται η προσοχή προς κάθε αιτιώμενο, ότι η υποβολή εγγράφου
αιτίασης, δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή των εννόμων
αξιώσεών του.
Επίσης εφιστάται η προσοχή προς κάθε αιτιώμενο, ότι υπάρχει η δυνατότητα
για την εξώδικη επίλυση και δύναται ενδεικτικά να απευθυνθεί εντός των
προβλεπόμενων προθεσμιών στις κάτωθι αρχές, ήτοι:
1. Στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
(Δ.Ε.Ι.Α.), οδός Αμερικής 3, 10564, Αθήνα, τηλ.: 210 3205222,
www.bankofgreece.gr.
2. Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πλ.
Κάνιγγος, 10181 Αθήνα, τηλ.: 1520, www.synigoroskatanaloti.gr.
3. Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, www.efpolis.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144,
11471, Αθήνα τηλ. 210 6460862, 210 6460814, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Το αργότερο κάθε έξι μήνες και εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο, ο
επικεφαλής της εξέτασης των αιτιάσεων των ασφαλισμένων, συντάσσει
αναφορά προς την Διεύθυνση της Εταιρίας.

Στην εν λόγω έκθεση καταγράφονται όλες οι αδυναμίες και οι ελλείψεις των
εσωτερικών διαδικασιών που ενδέχεται να αποτελέσουν νομικούς και
λειτουργικούς κινδύνους για την Εταιρία και αναδείχθηκαν από τον χειρισμό
των αιτιάσεων και την ανάλυση των σχετικών δεδομένων τους. Ελάχιστο
περιεχόμενο της εν λόγω αναφοράς αποτελούν : οι συνήθεις αιτίες που
προκαλούν την υποβολή αιτιάσεων, η σύνδεση των αιτιών αυτών για κάθε
τύπο αιτίασης με τις ακολουθούμενες από την Εταιρία διαδικασίες ή με τα
προϊόντα της, τυχόν προτεινόμενα μέτρα για την εξάλειψη των αιτιών αυτών.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Εταιρία μας
παρέχει έγγραφη ενημέρωση για τις αιτιάσεις των πελατών.
Όπως προβλέπεται, το προσωπικό της Εταιρίας μας ενημερώθηκε εγγράφως
για την πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων της Εταιρίας μας.