ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

(Σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018) 

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ, ως ασφαλιστικός διανομέας βάσει της κείμενης νομοθεσίας αλλά και με στόχο την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και διαφάνειας στο πλαίσιο της κάλυψης των ασφαλιστικών σας αναγκών, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω στοιχεία.

Α) Στοιχεία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

                                                                                                             

Επωνυμία

Έδρα

Τηλέφωνο

Κινητό

E-mail

Πέτρος Νοταράς

Ποταμός, Κύθηρα 80200

27360 39090

6974710941

 notarasp@gmail.com

Ο Πέτρος Νοταράς  είναι εγγεγραμμένος ως πράκτορας ασφαλίσεων στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

Αριθμός εγγραφής μητρώου πρακτόρων 1428

Επιβεβαίωση των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών http://insuranceregistry.uhc.gr/Search καθώς και στο Επιμελητήριο  Πειραιά,  Αγ, Κωνσταντίνου 3, Πειραιάς τηλ. 2104121503

B) Ο Πέτρος Νοταράς παρέχει συμβουλές στους πελάτες του, προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους, βάσει των πληροφοριών που του παρέχουν και προτείνει ασφαλιστικό προϊόν που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Επεξηγεί τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό και ενημερώνει τους πελάτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ειδικά κατά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ 1 του άρθρου 4 του ν.4364/2016, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων παραδίδει επιπροσθέτως το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που συντάσσει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτει. Ως αμοιβή, λαμβάνει προμήθεια από τις ασφαλιστικές εταιρείες η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ασφάλιστρο.

Γ)  Ο Πέτρος Νοταράς δεν προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. 

Δ) Ο Πέτρος Νοταράς δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε δικαίωμα ψήφου ή κατοχή μετοχών σε ασφαλιστική επιχείρηση. 

Ε) Διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 

Κάθε ασφαλισμένος, αντισυμβαλλόμενος, δικαιούχος, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις ή παραλείψεις που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη το αποδέχονται, η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης μπορεί να παραπέμψει την διαφορά στο Συνήγορο το Καταναλωτή ν. 3297/23.12.2004 (ΦΕΚ Α 259), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

ΣΤ) Σχέσεις ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Ο Πέτρος Νοταράς δεν διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με κάποια ασφαλιστική επιχείρηση & έχει δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συνεργάζεται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Αν κάτι στην μεταξύ μας συνεργασία σας ευχαρίστησε ή αν κάτι σας δυσαρέστησε και επιθυμείτε να με ενημερώσετε σχετικά, μπορείτε να ενεργήσετε ως εξής:

1ο ΒΗΜΑ

Επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο 27360 39090

Στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: notarasp@gmail.com

Στείλτε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:  Ποταμός, Κύθηρα, ΤΚ 80200

Θα επιβεβαιώσω γραπτώς την τηλεφωνική επικοινωνία μας ή την παραλαβή της επιστολής ή του e-mail σας εντός 3 εργασίμων ημερών και θα σας απαντήσω το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες.

2ο ΒΗΜΑ

Αφού λάβετε την απάντησή μου και εφόσον επιθυμείτε επανεξέταση της υπόθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πέτρος Νοταράς, Ποταμός, Κύθηρα, ΤΚ 80200

Θα επανεξετάσω την υπόθεσή σας και θα σας απαντήσω στους προβλεπόμενους χρόνους, όπως αναφέρονται στο ΒΗΜΑ 1.

3ο ΒΗΜΑ

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση που θα λάβετε και έχετε διαπιστώσει πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στην παρακάτω διεύθυνση:

Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα

Απαραίτητα στοιχεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας σας μαζί μας:

  1. Το ονοματεπώνυμό σας/ή η επωνυμία της επιχείρησής σας
  2. Ο αριθμός της ασφαλιστικής σας σύμβασης
  3. Διεύθυνση επικοινωνίας
  4. Τηλέφωνο και ώρες επικοινωνίας
  5. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, fax)