ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

(Σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018) 

Η εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης « ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. », ως ασφαλιστικός διανομέας βάσει της κείμενης νομοθεσίας αλλά και με στόχο την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και διαφάνειας στο πλαίσιο της κάλυψης των ασφαλιστικών σας αναγκών, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω στοιχεία.

Α) Στοιχεία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

                                           

 

                                                                                                             

Επωνυμία

Έδρα

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

Υπεύθυνος διαμεσολάβησης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

28ης Οκτωβρίου 9, Μελίσσια Αττική

2108102598

2108102595

info.athens@diklis.gr

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Η  εταιρεία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι εγγεγραμμένη ως πράκτορας ασφαλίσεων στο μητρώο του Επιμελητηρίου Αθηνών.

Αριθμός εγγραφής μητρώου πρακτόρων 867

Επιβεβαίωση των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών http://insuranceregistry.uhc.gr/Search καθώς και στο Επιμελητήριο της Αθήνας,  Λ. Ελ. Βενιζέλου 44, Τ.Κ 10679, τηλ. 2103380201

B) Η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» παρέχει συμβουλές στους πελάτες της, προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους, βάσει των πληροφοριών που της παρέχουν και προτείνει ασφαλιστικό προϊόν που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Επεξηγεί τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό και ενημερώνει τους πελάτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ειδικά κατά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ 1 του άρθρου 4 του ν.4364/2016, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων παραδίδει επιπροσθέτως το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που συντάσσει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτει. Ως αμοιβή, λαμβάνει προμήθεια από τις ασφαλιστικές εταιρείες η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ασφάλιστρο.

Γ)  Η  εταιρεία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση.

Δ) Η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα δικαίωμα ψήφου ή κατοχή μετοχών σε ασφαλιστική επιχείρηση και καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην εταιρεία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέσω δικαιωμάτων ψήφου ή κατοχής κεφαλαίου.

Ε) Διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

Κάθε ασφαλισμένος, αντισυμβαλλόμενος, δικαιούχος, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις ή παραλείψεις που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη το αποδέχονται, η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης μπορεί να παραπέμψει την διαφορά στο Συνήγορο το Καταναλωτή ν. 3297/23.12.2004 (ΦΕΚ Α 259), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

ΣΤ) Σχέσεις ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με κάποια ασφαλιστική επιχείρηση & έχει δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συνεργάζεται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Αν κάτι στην μεταξύ μας συνεργασία σας ευχαρίστησε ή αν κάτι σας δυσαρέστησε και επιθυμείτε να μας ενημερώσετε σχετικά, μπορείτε να ενεργήσετε ως εξής:

1ο ΒΗΜΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2108102598

Στείλτε μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info.athens@diklis.gr

Στείλτε μας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε», 28ης Οκτωβρίου 9, Μελίσσια Αττική ΤΚ 15127

Εμείς θα επιβεβαιώσουμε γραπτώς την τηλεφωνική επικοινωνία μας ή την παραλαβή της επιστολής ή του e-mail σας εντός 3 εργασίμων ημερών και θα σας απαντήσουμε το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες.

2ο ΒΗΜΑ

Αφού λάβετε την απάντησή μας και εφόσον επιθυμείτε επανεξέταση της υπόθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση:

«Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε», 28ης Οκτωβρίου 9, Μελίσσια Αττική ΤΚ 15127

Υπ’ όψιν Διεύθυνσης Πωλήσεων

Θα επανεξετάσουμε την υπόθεσή σας και θα σας απαντήσουμε στους προβλεπόμενους χρόνους, όπως αναφέρονται στο ΒΗΜΑ 1.

3ο ΒΗΜΑ

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση που θα λάβετε από την εταιρία μας και έχετε διαπιστώσει πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στην παρακάτω διεύθυνση:

Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα

Απαραίτητα στοιχεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας σας μαζί μας:

  1. Το ονοματεπώνυμό σας/ή η επωνυμία της επιχείρησής σας
  2. Ο αριθμός της ασφαλιστικής σας σύμβασης
  3. Διεύθυνση επικοινωνίας
  4. Τηλέφωνο και ώρες επικοινωνίας
  5. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, fax)

Με όποιο τρόπο και αν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας εξυπηρετήσουμε με ειλικρινές ενδιαφέρον και φροντίδα. Γιατί για όλους εμάς στην εταιρεία «Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε» είστε πάντα η 1η μας προτεραιότητα!